Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)

 • सच्याउनको लागि Message Post गर्दा तपाइको दर्ता नं. थाहा छ भने दर्ता नं. र आफ्नो फोन नं. सहित समस्या तथा सच्याउनुपर्ने विवरण लेख्नुहोला ।
  सच्याउनको लागि Message Post गर्दा Form बुझाउनु अगाडिनै Message Post गर्नुहोला ।
     
  Report Detail:
  ( समस्याको विवरण )
  Fullname:
  (नाम)
  Phone/Mobile:
  (फोन / मोबाईल)
  Captcha:
  (क्यापचा)