Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • (प्राविधिक समस्या परेमा )
 • 01-4244529
 • Request को माध्यमवाट आफ्नो विवरणको PDF File मात्र Download गर्न सकिन्छ, विवरण Edit गर्न मिल्दैन ।
  Enter Citizenship No.:(नागरिकता नं.)
  Issuing District: (जारी गरेको जिल्ला)
  Birthday:(जन्म मिति)
  Captcha:(क्यापचा)