Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • SN Start Date Vacancy Title End Date
  1 BS 2073/11/18 लेखा जमदार कर्मचारी (ले.जम.क.), अमल्दार कर्मचारी (अ.क.), सैन्य तथा बिभिन्न ट्रेडका फलोवर्स पदहरुको दरखास्त आव्हान BS 2073/12/17
  2 BS 2073/11/8 मित्रराष्ट्र भारतमा सन् २०१७∕१८ बाट संचालन हूने MBBS Course छात्रबृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न जानको लागि दरखास्त आव्हान BS 2073/11/17
  3 BS 2073/9/27 मित्रराष्ट्र बंगलादेशको Military Institute of Science and Technology (MIST) Mirpur Cantonment, Dhaka मा Engineering बिषयहरुमा Bachelor Degree Civilian Payment Basis मा अध्ययन गर्न जानको लागि दरखास्त अाव्हान BS 2073/10/4
  4 BS 2073/9/21 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट पदको लागि पुन: दरखास्त अाव्हान BS 2073/10/21
  5 BS 2073/9/11 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार पदहरुको लागि दरखास्त आव्हान BS 2073/10/11
  6 BS 2073/7/1 लेखा जम.क., सहायक पण्डित हूद्दा (स.प.हू.), अमल्दार कर्मचारी (अ.क.), सैन्य, सैन्य ड्राईभर तथा फलोवर्स पदहरुको दरखास्त आव्हान BS 2073/7/30
  7 BS 2073/6/12 पाइलट अधिकृत पदको लागि दरखास्त आव्हान BS 2073/7/11
  8 BS 2073/5/15 अधिकृत क्याडेट पदको लागि दरखास्त आव्हान BS 2073/6/13
  9 BS 2073/5/6 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक∕प्राड∕लेखा अधिकृत पदहरुको लागि दरखास्त आव्हान BS 2073/6/4
  Showing 1 - 9of  9 Notices
  Navigation Menu
  Army Related Links