Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529
SN Post Published Date
1 सि.सं.४६ पदिक/हूद्दा अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण) छनौट अन्तिम नतिजा सुचना August 2017, 10
2 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण)छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण नतिजा सम्वन्धी सुचना August 2017, 09
3 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण)छनौट गुमापक परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सुचना August 2017, 07
4 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण)छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सुचना August 2017, 02
5 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण)छनौट आई.क्य‍ु. परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सुचना July 2017, 18
6 सि.सं.४६ पदिक/हूद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट अन्तिम नतिजा सुचना July 2017, 11
7 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा सम्वन्धी सुचना July 2017, 10
8 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना June 2017, 30
9 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना June 2017, 19
10 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट (आन्तरीक)छनौट आई.क्यु.परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सुचना June 2017, 08
Showing 1 - 10 of  328 Results Next
Navigation Menu