Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • SN Post Published Date
  1 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सुचना March 2017, 24
  2 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दोश्राे चरण) छनौट गुणमापक परीक्षाकाे नतिजा सूचना March 2017, 24
  3 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सुचना March 2017, 23
  4 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट प्रयाेगात्मक परीक्षाको नतिजा सुचना March 2017, 23
  5 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सुचना March 2017, 22
  6 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट प्रयाेगात्मक परीक्षाको नतिजा सुचना March 2017, 22
  7 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक/बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट अन्तिम नतिजा सुचना March 2017, 22
  8 विभिन्न ट्रेडका प्राड जम. तथा प्राविधिक बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट परीक्षाको अन्तिम नतिजा सुचना March 2017, 21
  9 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट अन्तिम नतिजा सुचना March 2017, 20
  10 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट प्रयाेगात्मक परीक्षाको नतिजा सुचना March 2017, 19
  Showing 1 - 10of  277 Results Next
  Navigation Menu
  Army Related Links