Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • SN Post Published Date
  1 लेखा जम.क. तथा अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको अन्तिम नतिजा May 2017, 17
  2 लेखा जम.क. र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा May 2017, 11
  3 बन्देबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि.) पदको अन्तिम नतिजाकाे सूचना May 2017, 08
  4 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 08
  5 लेखा जम.क. र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 08
  6 वैटर र चर्मकर्मी पदहरु छनाैट अन्तिम नतिजाकाे सुचना May 2017, 07
  7 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 07
  8 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 05
  9 सयस पद छनाैट अन्तिम नतिजाकाे सुचना May 2017, 05
  10 सैन्य छनाैट लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 03
  Showing 1 - 10of  317 Results Next
  Navigation Menu
  Army Related Links