Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • SN Post Published Date
  1 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण) छनौट आइ.क्यु. परीक्षा नतिजा सूचना February 2017, 21
  2 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट परीक्षाकाे अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना February 2017, 08
  3 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण नतिजा सूचना January 2017, 24
  4 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षाकाे नतिजा सूचना January 2017, 20
  5 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण नतिजा सूचना January 2017, 17
  6 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षाकाे नतिजा सूचना January 2017, 13
  7 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण नतिजा सूचना January 2017, 10
  8 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षाकाे नतिजा सूचना January 2017, 06
  9 पाइलट आधारभुत तालिम शिक्षार्थी छनौट (आन्तरिक) लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2017, 05
  10 सैन्य छनौट अन्तिम नतिजा सूचना January 2017, 03
  Showing 1 - 10of  253 Results Next
  Navigation Menu
  Army Related Links