Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • SN Post Published Date
  1 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण)छनौट आई.क्य‍ु. परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सुचना July 2017, 18
  2 सि.सं.४६ पदिक/हूद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट अन्तिम नतिजा सुचना July 2017, 11
  3 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा सम्वन्धी सुचना July 2017, 10
  4 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना June 2017, 30
  5 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना June 2017, 19
  6 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट (आन्तरीक)छनौट आई.क्यु.परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सुचना June 2017, 08
  7 सैन्य पद छनाैट अन्तिम नतिजाकाे सुचना May 2017, 24
  8 लेखा जम.क. तथा अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको अन्तिम नतिजा May 2017, 17
  9 लेखा जम.क. र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा May 2017, 11
  10 बन्देबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि.) पदको अन्तिम नतिजाकाे सूचना May 2017, 08
  Showing 1 - 10of  324 Results Next
  Navigation Menu
  Army Related Links