Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • SN Post Published Date
  1 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना June 2017, 19
  2 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट (आन्तरीक)छनौट आई.क्यु.परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सुचना June 2017, 08
  3 सैन्य पद छनाैट अन्तिम नतिजाकाे सुचना May 2017, 24
  4 लेखा जम.क. तथा अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको अन्तिम नतिजा May 2017, 17
  5 लेखा जम.क. र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा May 2017, 11
  6 बन्देबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि.) पदको अन्तिम नतिजाकाे सूचना May 2017, 08
  7 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 08
  8 लेखा जम.क. र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 08
  9 वैटर र चर्मकर्मी पदहरु छनाैट अन्तिम नतिजाकाे सुचना May 2017, 07
  10 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 07
  Showing 1 - 10of  320 Results Next
  Navigation Menu
  Army Related Links