Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • (प्राविधिक समस्या परेमा )
 • 01-4244529
 • SN Post Published Date
  1 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षाकाे नतिजा सूचना January 2017, 13
  2 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण नतिजा सूचना January 2017, 10
  3 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षाकाे नतिजा सूचना January 2017, 06
  4 पाइलट आधारभुत तालिम शिक्षार्थी छनौट (आन्तरिक) लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2017, 05
  5 सैन्य छनौट अन्तिम नतिजा सूचना January 2017, 03
  6 सैन्य ड्राईभर छनौट अन्तिम नतिजा सूचना January 2017, 02
  7 सैन्य/सैन्य ड्राईभर पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना January 2017, 01
  8 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना December 2016, 29
  9 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण नतिजा सूचना December 2016, 28
  10 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना December 2016, 28
  Showing 1 - 10of  248 Results Next
  Navigation Menu
  Army Related Links