Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • SN Post Pub. Date
  1 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण) छनौट अन्तर्गत लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना February 2017, 22
  2 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण) छनौट परीक्षा तालिका सूचना February 2017, 12
  3 बिभिन्न ट्रेडका प्रा.सु. (खुला/अान्तरिक) छनौट लिखित परीक्षा सम्बन्धि सुचना February 2017, 07
  4 बिभिन्न ट्रेडका पदिक तथा विल्लादार (खुला/अान्तरिक) छनौट लिखित परीक्षा सम्बन्धि सुचना February 2017, 07
  5 बिभिन्न ट्रेडका ख श्रेणी प्रा.उ.से. प्राबिधिक तथा मुल पण्डित अधिकृत छनौट लिखित परीक्षा सम्बन्धि सुचना February 2017, 06
  6 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट परीक्षाकाे अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना February 2017, 03
  7 बिभिन्न ट्रेडका पदिक तथा विल्लादार छनौट परीक्षा तालिका (खुला/अान्तरिक) सुचना February 2017, 01
  8 विभिन्न ट्रेडका ख श्रेणी प्राविधिक तथा मुल पण्डितहरुको शारीरिक परिक्षा सम्बन्धि सूचना January 2017, 25
  9 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षा सम्बन्धि सूचना December 2016, 16
  10 बिभिन्न ट्रेडका फलोवर्स (कूचीकार, धोवी, केशकर्तक र वैटर) पदहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना December 2016, 07
  Showing 1 - 10 of  147 Notices Next
  Navigation Menu
  Army Related Links