Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • (प्राविधिक समस्या परेमा )
 • 01-4244529
 • SN Post Pub. Date
  1 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षा सम्बन्धि सूचना December 2016, 16
  2 बिभिन्न ट्रेडका फलोवर्स (कूचीकार, धोवी, केशकर्तक र वैटर) पदहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना December 2016, 07
  3 ब.का.सि. पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना December 2016, 07
  4 सैन्य तथा सैन्य ड्राईभर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना December 2016, 07
  5 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक तथा लेखा अधिकृत (खुला)छनौट अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना December 2016, 07
  6 लेखा जम.क., स.प.हू. तथा अ.क. पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना November 2016, 30
  7 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक तथा लेखा अधिकृत (खुला)छनौट बोर्ड अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना November 2016, 27
  8 लेखा जम.क., स.प.हू., अ.क., सैन्य, सैन्य ड्राईभर तथा बिभिन्न ट्रेडका फलोवर्स (ब.का.सि., कूचीकार, धोवी,केशकर्तक, वैटर) पदहरुको छनौट परीक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना November 2016, 23
  9 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक, अधिकृत (खूला) छनौट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना November 2016, 22
  10 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट अन्तर्गत लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना November 2016, 11
  Showing 1 - 10 of  139 Notices Next
  Navigation Menu
  Army Related Links