Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • (प्राविधिक समस्या परेमा )
 • 01-4244529
 • फारम भर्नु पहिला User Guide राम्रोसँग पढ्नु होला Click Here to read user guide.
  अनलाइन दरखास्त दिनु पुर्व विज्ञापन राम्रो संग पढ्नु होला ।
  अनलाइन दरखास्त दिन सरल भएको हुदां आफु स्वयंले फारम भरि PDF file save गरेर Print गरी मिति २०७३/१०/२१ गतेभित्र सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा फाराम बूझाएमा सिंगल दस्तूर लाग्ने छ । मिति २०७३/१०/२२ गते देखि २०७३/१०/२८ गतेभित्र सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा फाराम बूझाएमा डबल दस्तूर लाग्ने छ ।
  विज्ञापन हेर्न यहां Click गर्नुहोस् ।
  Navigation Menu
  Army Related Links